Rowerowy Białystok partnerem Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

2021-05-02 Piotr Kempisty

Z przyjemnością dzielimy się informacjami o świetnym projekcie, w którym jesteśmy partnerami Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego!

Cycling for development, growth and quality of life in European regions (EU CYCLE) – projekt pod takim tytułem realizuje od sierpnia 2019 r. Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego wraz z europejskimi partnerami. Obok BOF w EU CYCLE współdziałają: West Pannon – lider (Węgry), ECF – European Cyclists Federation (Belgia), Region of Apulia (Włochy), Euregion Rhine-Waal (Niemcy).

Projekt wart ponad 1 milion euro współfinansowany jest ze środków Interreg Europe. Powstał w celu jak najlepszego wspierania dostępnych w Europie, innowacyjnych rozwiązań związanych z transportem rowerowym.

Dążymy do usprawnienia wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego dotyczących przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Poprawiając wdrażanie instrumentów polityki regionalnej, celem EU CYCLE jest wniesienie znaczącego wkładu w dekarbonizację transportu poprzez promowanie transportu rowerowego jako zrównoważonego, niskoemisyjnego sposobu przemieszczania się na obszarach miejskich. Rower powinien być jak najczęściej wykorzystywany podczas dojazdu do pracy zarówno w mieście, jak i na wsi. Nie bez znaczenia jest także rozwijanie turystyki rowerowej, co znacznie przyśpiesza rozwój wielu regionów – tłumaczy Adrian Kurza, kierujący projektem EU CYCLE.

Wśród celów szczegółowych można wskazać zwiększenie roli i potencjału regionalnych interesariuszy w projektowaniu i wdrażaniu projektów związanych z transportem rowerowym. Chcemy wzmocnić współpracę samorządów i organizacji rowerowych, by działania na poziomie regionalnym były bardziej skoordynowane. Kolejny cel to poprawa efektywności inwestycji wspierających transport rowerowy, poprzez wymianę doświadczeń i wpływ na odpowiednie instrumenty polityki regionalnej – dodaje Adrian Kurza. Partnerzy dzielą się swoimi doświadczeniami dotyczącymi takich tematów jak: regionalny ruch rowerowy, turystyka rowerowa, ruch rowerowy w miastach, intermodalność, połączenia miejsko-wiejskie, współpraca terytorialna w zakresie ruchu rowerowego. EU CYCLE zakłada także zwiększenie możliwości pełnego i skutecznego wykorzystania dostępnych funduszy, w celu wypracowania wysokiej jakości projektów rowerowych. Zależy nam aby w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego tworzyć jak najwięcej infrastruktury rowerowej, w szczególności nowych, dobrej jakości ścieżek rowerowych. Zależy nam na tworzeniu spójnej sieci na połączeń rowerowych - dodaje Adrian Kurza.

Więcej informacji: